Reklama
aml kantor
 • Katowice
Popularne
249 za osobę(Stała)

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16 – godzinnym zajęciom dydaktycznym (czyli 12 godzin zegarowych) prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniadze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

 2. Terroryzm i metody jego finansowania,

 3. Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,

 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:

  • Raje podatkowe,

  • Karuzele podatkowe,

  • Listy sankcyjne,

 5. Nietypowe działania Klientów,

 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,

 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,

 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,

 11. Krajowa ocena ryzyka,

 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,

 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,

 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,

 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,

 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,

 17. Kontrola instytucji obowiązanych,

 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,

 19. Biblioteka AML,

 20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

 • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Przegląd

Korzyści:

 • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
 • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.
 • Przykładowe wzory dokumentów,
 • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
 • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
 • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia + bezpłatny certyfikat online (dla tych, którym zależy na czasie