Reklama
amlkw
 • Warszawa
PolecanePopularneTop
229 za osobę(Stała)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

 • instytucjach finansowych i kredytowych;

 • bankach,

 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

 • firmach inwestycyjnych,

 • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

 • agentach rozliczeniowych,

 • krajowych instytucjach płatniczych,

 • biurach usług płatniczych,

 • notariuszach,

 • fundacjach,

 • stowarzyszeniach,

 • kantorach wymiany walut.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 2. Terroryzm i metody jego finansowania;
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  • Raje podatkowe;
  • Karuzele podatkowe;
  • Listy sankcyjne;
 5. Nietypowe działania Klientów;
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
 11. Krajowa ocena ryzyka;
 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
 17. Kontrola instytucji obowiązanych;
 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
 19. Biblioteka AML;
 20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
 • Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
 • Co to jest należyta staranność?
 • Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
 • Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
 • Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
 • Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
 • Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
 • Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
 • W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
 • Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
 • Jak przygotować ocenę ryzyka?
 • Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
 • Do czego służy biała lista podatników?
 • i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim,

 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

 • przykładów praktycznych,

 • porad/wskazówek/interpretacji,

 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

 • przykładowych wzorów dokumentów,

 • plansz edukacyjnych,

 • ćwiczeń warsztatowych,

 • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

Przegląd

Korzyści:

 • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
 • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.
 • Przykładowe wzory dokumentów,
 • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
 • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
 • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia + bezpłatny certyfikat online (dla tych, którym zależy na czasie