Reklama
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
 • Łańcut
229 za osobę

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim,
 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
 • przykładów praktycznych,
 • porad/wskazówek/interpretacji,
 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
 • przykładowych wzorów dokumentów,
 • plansz edukacyjnych,
 • ćwiczeń warsztatowych,
 • testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

 • instytucjach finansowych i kredytowych;
 • bankach,
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • firmach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • agentach rozliczeniowych,
 • krajowych instytucjach płatniczych,
 • biurach usług płatniczych,
 • notariuszach,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach,
 • kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia: (dostosowany do nowelizacji z 2021 r.)

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 2. Terroryzm i metody jego finansowania,
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  • Raje podatkowe,
  • Karuzele podatkowe,
  • Listy sankcyjne,
 5. Nietypowe działania Klientów,
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych,
 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
 11. Krajowa ocena ryzyka,
 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
 17. Kontrola instytucji obowiązanych,
 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
 19. Biblioteka AML,
 20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

 • banków,
 • kantorów,
 • komisów
 • lombardów,
 • biur usług płatniczych,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • notariuszy. 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Przegląd